Algemene voorwaarden van Ticketflyer.nl

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ticketflyer te Hengelo (ov).

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ticketflyer: Ticketflyer, gevestigd en kantoorhoudend te Hengelo Ov.
 2. Klant: de opdrachtgever die gebruiker is van de door of namens Ticketflyer geleverde diensten of zaken.
 3. Ticketsysteem: het door Ticketflyer ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van Tickets, inclusief updates van dit systeem;
 4. Overeenkomst: de tussen de Klant en Ticketflyer gesloten overeenkomst inzake het gebruik van het Ticketsysteem.
 5. Algemene Voorwaarden: de op de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Ticketflyer, ten aanzien waarvan Klant verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard;
 6. Ticket(s): het entreebewijs van een door of namens Klant georganiseerd evenement dat door Klant aan Gebruiker via het Ticketsysteem wordt verkocht;
 7. Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van het Ticketsysteem een Ticket koopt van Klant voor een door of namens Klant georganiseerd evenement;
 8. Stichting: Stichting Safe Ticket Payments, gevestigd te Hengelo Ov.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Ticketflyer en een Klant waarop Ticketflyer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Ticketsysteem

3.1 Ticketflyer biedt de Klant de mogelijkheid gebruik te maken van het Ticketsysteem voor de verkoop van Tickets, in de ruimste zin des woords, aan Gebruikers voor door de Klant te organiseren evenementen, in de ruimste zin des woords.

3.2 Ticketflyer verleent de Klant toegang tot het gebruik van het Ticketsysteem indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.

3.3 Het Ticketsysteem wordt - mede met het oog op een maximalisatie van te verkopen Tickets - door en voor rekening van Ticketflyer beheerd, onderhouden en zonodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.4 Ticketflyer stelt de Klant in voorkomend geval - uit eigen beweging en indien redelijkerwijze mogelijk onder dezelfde voorwaarden nieuwe versies van het Ticketsysteem ter beschikking.

4. Partijen in transactie en betaling

4.1 Koop en verkoop van het Ticket verloopt via het Ticketsysteem, waarbij de Gebruiker optreedt als koper en Klant als verkoper van het Ticket. Ticketflyer is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen Ticketflyer en een Gebruiker.

4.2 Door het aangaan van de Overeenkomst geeft Gebruiker echter een machtiging af, inhoudende dat alle betalingen door Gebruiker in verband met de verkoop van Tickets via het Ticketsysteem plaats vinden op rekening van de Stichting.

4.3 Uitbetaling van de door de stichting voor de klant ontvangen ticketgelden, worden gedaan op de eerstvolgende vrijdag na afloop van het door Klant georganiseerde evenement. De door Gebruikers gedane en door de Stichting ontvangen betalingen als bedoeld in artikel 4.2 - onder inhouding van de met de Klant overeengekomen vergoeding als bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden worden doorgestort op een door Klant aan te geven (bank)rekening.

4.4 Klant garandeert jegens Ticketflyer dat de juridische relatie tussen Klant en Gebruiker uitdrukkelijk toestaat dat Ticketflyer betalingen van Gebruikers ter zake Tickets via de bankrekening van de Stichting kan en mag ontvangen. Klant is verplicht een (potentiële) Gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Gebruiker - via het Ticketsysteem en de Stichting - betalingen verricht aan de Klant, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen Ticketflyer en/of de Stichting enerzijds en de Gebruiker anderzijds.

5. Tarieven en betaling

5.1 Ticketflyer brengt de Klant in rekening de kosten per via het Ticketsysteem verkocht Ticket.

5.2 De tarieven worden met de Klant in de Overeenkomst nader bepaald.

5.3 Tarieven zijn inclusief BTW.

5.4 Ticketflyer heeft het recht de tarieven - indien daartoe aanleiding is - tussentijds aan te passen. Met een redelijke aanpassing van de tarieven verklaart de Klant zich op voorhand akkoord.

5.5 Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaats heeft in de relatie tussen Klant en Gebruiker kan op Ticketflyer of de Stichting worden afgewenteld.

5.6 Betaling van de door Ticketflyer aan de Klant in rekening gebrachte tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 4.3 van deze algemene voorwaarden.

5.7 In rekening gebrachte tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Klant, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan de Gebruiker te restitueren.

6. Rapportage

6.1 Ticketflyer heeft de verplichting jegens de Klant om desgevraagd inzicht te verschaffen met betrekking tot volume en status van de verkoop van Tickets tussen Gebruiker en Klant. Klant kan daartoe gebruik maken van het dashboard van Ticketflyer, waar hij altijd de actuele stand kan raadplegen en wijzigingen kan aanbrengen.

6.2 Ticketflyer maakt voor de Klant elke afzonderlijke transactie tussen Gebruiker en de Klant desgevraagd inzichtelijk.

6.3 Eventuele facturen, rapportages, mededelingen en andere communicatie tussen partijen geschiedt digitaal, via email en/of publicatie op een al dan niet beveiligd gedeelte van de website van Ticketflyer.

7. Privacy en persoongegevens

7.1 De Klant draagt de verplichting de Gebruiker te informeren over de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy in de ruimste zin des woords.

8. Verstrekken (bedrijfs)gegevens

8.1 De Klant verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van Ticketflyer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht en het optimaal functioneren van het Ticketsysteem per ommegaande aan Ticketflyer ter beschikking te stellen op een door Ticketflyer aan te geven wijze.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Zowel Ticketflyer als de Klant behouden alle rechten van intellectuele eigendom op de werken die zij inbrengen en/of gebruikt worden en/of ter beschikking gesteld worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze algemene voorwaarden dan wel uit hoofde van de Overeenkomst.

10. Vrijwaring

10.1 Klant vrijwaart Ticketflyer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

10.2 Klant vrijwaart Ticketflyer op eerste verzoek indien Ticketflyer wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Klant en Gebruiker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Klant naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Klant jegens Gebruiker.

10.3 Klant verplicht zich, klachten van gebruikers zorvulldig af te handelen en bij eventuele afgelasting aan gebruikers de volledige koopsom te retourneren.

10.4 Ticketflyer is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Klant gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op de Klant.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Partijen zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit de Overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden blijkt.

11.2 Aansprakelijkheid van Ticketflyer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts dan indien de Klant Ticketflyer zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien Ticketflyer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. Één en ander laat rechten van de Klant uit hoofde van artikel 13.1 onverlet.

11.3 Ticketflyer is niet aansprakelijk ter zake schade van Klant, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties - vanwege welke oorzaak dan ook - van Gebruikers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Klant. Ticketflyer is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties ook te verrekenen met Klant met andere via Ticketflyer en de Stichting lopende betalingen van Gebruikers.

11.4 Ticketflyer is uitsluitend jegens Klant aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en/of overige contractuele verplichtingen, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Ticketflyer of van derden van wie Ticketflyer zich bedient.

11.5 Ticketflyer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6 Ticketflyer is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen.

11.7 Ticketflyer is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste Tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets door Gebruikers of derden.

11.8 De aansprakelijkheid van Ticketflyer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroep/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ticketflyer in het betreffende incident wordt uitgekeerd. Voor zover uitkering achterwege blijft, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid via Ticketflyer beperkt tot een maximum bedrag van het door Ticketflyer in de laatste 3 maanden berekende bedrag aan servicekosten voor de betreffende klant.

11.9 Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Ticketflyer ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.

11.10 Alle door Ticketflyer uitgebrachte offertes c.q. ieder op een andere wijze gedaan aanbod is geldig voor een termijn van maximaal 30 dagen. Na verstrijking van deze termijn kan de opdrachtgever op offerte noch aanbod een beroep doen. Ticketflyer kan niet aan haar offerte c.q. gedane aanbod door de opdrachtgever worden gehouden indien deze begreep dan wel had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. het gedane aanbod in zijn geheel dan wel op een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

12. Beëindiging

De overeenkomst tussen partijen wordt met onmiddellijke ingang ontbonden indien:

 1. één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend, ontbinding of liquidatie plaatsvindt, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of naar het buitenland worden verplaatst, of de crediteuren een onderhands akkoord wordt aangeboden dan wel op andere wijze sanering van schulden wordt bewerkstelligd;
 2. één der partijen na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief gedurende meer dan zeven dagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;
 3. de Klant het Ticketsysteem gebruikt voor een ander doel dan waarvoor Ticketflyer het Ticketsysteem overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Klant ter beschikking heeft gesteld;
 4. de Klant eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in het Ticketsysteem aan te brengen;
 5. het Ticketsysteem direct of indirect door Klant wordt gebruikt om door haar overeenkomsten met Gebruikers te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zede of openbare orde, dan wel overeenkomsten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting naar het ter beoordelen van Ticketflyer.

13. Overmacht

13.1 In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.2 In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 14.1:

 1. in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties - anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekloosheid zijdens Ticketflyer - wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Ticketflyer gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer;
 2. in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens Ticketflyer als gevolg van acties van sabotage - al dan niet met terroristisch oogmerk - van derden, waaronder acties van zogenaamde 'hackers' en/of 'crackers'.

14. Forumkeuze

14.1 De rechtsverhouding tussen Klant en Ticketflyer is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Almelo is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Klant en Ticketflyer kennis te nemen, met dien verstande dat Ticketflyer bevoegd blijft de Klant in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Klant en Ticketflyer kennis te nemen.